06- 34 36 83 19 info@praktijkmacnack.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PSYCHOLOGIE-psychotherapiepraktijk Mac Nack

 

 

BEHANDELING BIJ PSYCHOLOGIE-psychotherapiepraktijk Mac Nack VINDT PLAATS ONDER DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Samenwerken vanuit respect

Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack werkt met een open vizier samen met de cliënten. Uw culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes worden gerespecteerd. De behandelaar stelt zich gelijkwaardig op en sluit aan bij de wensen en grenzen van de cliënten. Andersom wordt dat ook verwacht van de cliënt.

 

Bereikbaarheid

U kunt een e-mail sturen naar info@praktijkmacnack.nl of bellen naar telefoonnummer 06-34368319. Als de behandelaar u niet persoonlijk te woord kan staan, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Graag met uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack is gevestigd aan de Bergse Linker Rottekade 294B in Hillegersberg te Rotterdam. In de straat en buurt kunt u gratis parkeren.

 

Afspraak afzeggen

Als u verhinderd bent en uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen, dan kunt u dat per e-mail of telefonisch doen. Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt. Wanneer u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt of wijzigt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Als u een afspraak binnen 24 uur voor de sessie annuleert, wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook als u een afspraak niet nakomt zonder tegenbericht/afmelding, wordt € 50,- in rekening gebracht.

 

Afspraakduur

Een intakegesprek, het allereerste gesprek, duurt 60 minuten. Soms is een tweede intakegesprek nodig. Een behandelsessie, na de intake, wordt ingepland voor 60 min, waarvan 0.15 min is bedoeld voor verslaglegging en voorbereiding.

 

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack heeft een kwaliteitsstatuut (zie de website www.praktijkmacnack.nl).

 

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan psychologen zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack werkt volgens de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de uitoefening van psychologische en psychotherapeutische hulpverlening. Volgens de AVG is de praktijk verplicht om een privacy statement op de website te plaatsen dan wel beschikbaar te hebben in de praktijk. Dat betekent onder andere dat informatie over de cliënt nooit zonder zijn/haar schriftelijke toestemming aan derden wordt gegeven. Hieronder worden de belangrijkste punten toegelicht.

 

De behandelrelatie

De behandelaar is verplicht het werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Er is alleen sprake van beroepsmatig contact.

 

Het behandelplan

De behandelaar gaat met u in overleg over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt wordt. Ook zal met u een inschatting gemaakt worden van de mogelijke duur van de behandeling. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De doelen en verdere afspraken met betrekking tot het behandeltraject worden opgenomen in de behandelovereenkomst en het behandelplan. Door de overeenkomst te tekenen geeft u aan dat u akkoord gaat met het behandelplan en dat u kennis heeft genomen van de praktijkregels en de WGBO. Het verdere verloop van de behandeling wordt via tussentijdse evaluaties met u besproken..

 

Huisarts/Verwijzer

De verwijzende huisarts krijgt aan het begin en aan het einde van de behandeling schriftelijk bericht over de behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat niet wilt, dan kunt u dat tijdens het intakegesprek aangeven.

 

Dossier, informatie-uitwisseling en rechten

In Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack worden uw gegevens vastgelegd in een digitaal beveiligd dossier. In het privacy statement is aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt. Hoofddoel is dat er zo goed mogelijk hulp wordt geboden. Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack houdt zich aan de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens en dat deze niet, zonder uw toestemming, met derden worden gedeeld.

 

Inhoudelijke informatie uit uw dossier kan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld. De gedeelde informatie wordt beperkt tot wat nodig is. Op basis van wettelijke voorschriften of in noodsituaties kan van deze regel afgeweken worden, bijvoorbeeld als uzelf of mensen uit uw omgeving in gevaar zouden komen. Als een dergelijke situatie zich voordoet, wordt u eerst op de hoogte gesteld.

 

Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack is wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). In de gespecialiseerde GGZ is dat ook uw diagnose. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dit is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische Basis-GGZ hoeft de behandeldiagnose niet vermeld worden.

 

Geeft u er de voorkeur aan dat de zorgverzekeraar helemaal geen inzage krijgt in privacygevoelige informatie, dan kunt u ervoor kiezen uw zorg particulier te betalen. Dit wordt dan vastgelegd in het behandelplan en wordt een vergoedingsplan opgesteld.

 

In het privacyreglement op de website www.praktijkmacnack.nl vindt u nadere informatie en uitleg over uw rechten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens door de praktijk. Conform de wetgeving wordt uw digitaal dossier twintig jaar bewaard.

 

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier, waartoe u schriftelijk een verzoek indient. Binnen één maand wordt op uw verzoek gereageerd en heeft u recht op één gratis kopie.

Voor een tweede kopie wordt op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding gevraagd. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u vragen deze te wijzigen, te corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden. Wijzigen of corrigeren van het professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan, indien u dat wenst, een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opgenomen worden. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen.

 

Het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke DBC-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het DBC-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack is verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u de privacyverklaring ondertekenen.

 

Vragenlijsten (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten te laten invullen. Dit heet Routine OutcomeMeasurement (ROM). Aan het begin en aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kan het verloop van de behandeling nauwkeurig gevolgd worden. Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM-gegevens. De informatiebeveiliging van gegevens voldoet aan de standaarden binnen de zorgverleningssector. De gegevens worden beveiligd en persoonsgegevens worden versleuteld en zijn dus niet herkenbaar voor derden. Dit betekent dat alle (persoonsgevoelige) gegevens die worden aangeleverd niet naar u herleidbaar zijn.

De zorgverzekeraar heeft evenmin inzicht in uw individuele ROM-gegevens en uitkomsten.

 

Derden

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan is Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack niet verplicht die te geven. Er is in ieder geval uw toestemming nodig en vooraf zal met u worden doorgenomen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een verzekeraar van arbeidsongeschiktheid of letselschade. Als u toestemming heeft gegeven, komt hiervan een notitie in uw dossier. Bij bezwaar van uw kant wordt de informatie niet verstrekt. De behandelaar mag in zijn rol alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Verwachtingen of vermoedens mogen niet worden meegedeeld, noch mag er een oordeel gegeven worden voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. Ook als u toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, dient er een eigen afweging gemaakt te worden of dit gezien het beroepsgeheim geoorloofd is. Er kan dan alsnog besloten worden om geen informatie te verstrekken, als dit naar het oordeel van de behandelaar de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

 

Ongecontracteerde zorg

Psychologen-psychotherapiepraktijk Mac Nack in 2021 nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat zal in 2022 met enkele verzekeraars gebeuren.  Uw behandeling kan echter alsnog vergoed worden, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-diagnose (m.u.v. enkele diagnoses, bv aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, burn-out). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die u heeft (een zuivere restitutie- of naturapolis).

Ga vooraf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Na afronding van het traject betaalt u de totaalfactuur aan Psychologie-psychotherapiepraktijk Mac Nack. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt altijd aangesproken.

 

Voorwaarden vergoeding

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis-GGZ.  Voor psychotherapie is het van belang bij uw verzekeraar over uw polis te rade te gaan. Hebt u een aanvullende verzekering dan bestaat de kans dat uw verzekeraar psychotherapie vergoed.  Voorwaarde voor vergoeding in de GGZ is dat er sprake is van een correcte verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-diagnose. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een DSM-diagnose of een vermoeden te worden gesteld. Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek mag hooguit een periode van drie maanden liggen. Op de verwijsbrief moeten de volgende gegevens worden vermeld:

• Uw gegevens.

• Een expliciete keuze van de verwijzer voor de Generalistische Basis-GGZ of specialistische GGZ

• Een DSM-diagnose of het vermoeden hiervan (zo mogelijk aangeven welke).

 

Meldplicht incidenten (VIM)

Sinds 1 juli 2016 stelt de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) als verplichting dat zorgprofessionals hun (bijna)incidenten veilig intern melden. De meldingen zijn bedoeld om te analyseren en te reflecteren. De grotere bewustwording en verbeteracties moeten bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg. Voorafgaand aan de melding zal een aantal zaken worden vastgelegd, waaronder wat de aanleiding van het incident was, de gevolgen van het incident voor de client, of wat de mogelijke uitkomsten hadden kunnen zijn. Ook de betrokkenen bij het incident en de handelswijze worden vastgelegd. Aanvullend zal het incident, anoniem, worden besproken in een intervisiegroep met als doel te reflecteren en verbeteracties in te zetten om de kans op herhaling te voorkomen.  Het spreekt voor zich dat hierbij de gegevens niet tot cliënten te herleiden zijn. U wordt altijd over een incident ingelicht. Ook zal het vermeld worden in uw dossier.

Wanneer sprake is van een calamiteit ( een incident van de zwaarste categorie) is de praktijk verplicht een melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) www.igj.nl. De IGJ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

 

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

 

Visitatie
Eens in de vijf jaar vindt er in de praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als uw behandelaar een beroepsgeheim hebben. De behandelaar geeft deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat de behandelaar alle gegevens heeft verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

 

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie wordt alleen gebruik gemaakt van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Klachten

U kunt met klachten over de behandeling bij voorkeur eerst terecht bij uw behandelaar. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u terecht bij de klachtenregeling van de LVVP:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/